Wymiana danych na poziomie centralnym i regionalnym

Otoczenie, w jakim System HIS funkcjonuje wymaga komunikacji dwustronnej z wieloma interesariuszami. Wśród nich należy wyróżnić platformy centralne realizujące różne zadania związane z cyfryzacją ochrony zdrowia. 

 

PLATFORMY CENTRALNE
 P1         

Platforma centralna, której zadaniem jest zbudowanie środowiska umożliwiającego wymianę danych medycznych. eRecepta to elektroniczna wersja recepty, umożliwiająca przekazanie informacji na temat leku przepisanego pacjentowi od lekarza do farmaceuty w aptece i innych instytucji, np. instytucji refundacyjnej. Jest też pierwszym z uruchomionych elementów projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Docelowo wymiana danych obejmie  eSkierowanie, wymianę EDM oraz  integrację z Internetowym Kontem Pacjenta. System HIS ESKULAP współpracuje z P1 w zakresie generowania eRecepty.

P2  

Platforma Rejestrów Medycznych umożliwiająca szybką wymianę dokumentów elektronicznych. Pozwala przedsiębiorcom i jednostkom administracji publicznej na uzyskanie szybkiego i łatwego dostępu do danych rejestrowych. System importuje katalog rejestru produktów medycznych (RLP) oraz katalog rejestru podmiotów leczniczych (RPWDL). 

P4   Zadaniem ZSMOPL jest wsparcie organów administracji publicznej, w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w prowadzeniu polityki lekowej państwa. System HIS ESKULAP sprawozdaje do ZSMOPL informacje o obrocie leków w podmiocie leczniczym.

KOWAL

  Weryfikacja autentyczności leków zgodnie z założeniami dyrektywy antyfałszywkowej.
eZLA   Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest usługą ZUS umożliwiającą lekarzom na wystawienia zwolnień elektronicznie. System ESKULAP umożliwia wystawianie zwolnień zgodnie z wytycznymi ZUS. 
 
PLATFORMY REGIONALNE
    Małopolski System Informacji Medycznej
Wielkopolskie e-Zdrowie
Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
Dolnośląskie e-Zdrowie
Mazowieckie e-Zdrowie
Kujawsko – Pomorskie e-Zdrowie
 
 ZAKRES WSPÓŁPRACY
   

udostępnianie i wymiana EDM

grafiki dla regionalnych e-Rejestracji

dane medyczne na potrzeby rejestrów i usług regionalnych.

Downloads

Wymiana danych na poziomie centralnym i regionalnym

NEXUS / ESKULAP komunikuje się z systemem Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich regionach i umożliwia ewidencję umów zawieranych z płatnikiem. Jest na bieżąco dostosowywany do licznych i publikowanych na ostatnią chwilę zmian wynikających z rozporządzeń. 

Zapewnia scentralizowane rozliczanie świadczeń i umów ze wszystkich obszarów:

  • opieka stacjonarna
  • świadczenia ambulatoryjne
  • programy lekowe
  • POZ
  • nocna i świąteczna pomoc lekarska
  • diagnostyka
  • pogotowie i inne.

Downloads

System NEXUS / ESKULAP dzięki zastosowaniu standardów komunikacyjnych takich jak  HL7 czy  DICOM umożliwia wymianę danych z zewnętrznymi systemami dziedzinowymi takimi jak LIS, RIS czy PACS. 

 

HIS   INTEGRACJA   OPIS INTEGRACJI
ESKULAP    RIS/PACS      Zrealizowane integracje z producentami GE, IMS, Medica, Carestream, Pixel.
ESKULAP   LIS   System posiada zrealizowane w oparciu o protokół HL7 integracje z następującymi systemami: Marcel, Diagnostyka, Roche, Info-Publishing, Comesa.
ESKULAP   ERP  

Pełna  integracja  z System ERP - IMPULS EVO, wraz z którym jest dostarczany komplementarnie.

Wykonane zostały również integracje z SIMPLE ERP oraz MERIT umożliwiające wymianę danych między częścią białą i szarą w jednostkach ochrony zdrowia. Istnieje możliwość integracji z innymi systemami klasy ERP. 
ESKULAP  

MEDOK-ELMI

 

 

 

System centralnej sterylizacji służy do nadzorowania przebiegu cyklu sterylizacji, oraz zarządzania obiegiem materiałów sterylnych na terenie Szpitala. Komputerowe zarządzanie procesem sterylizacji i obiegiem materiałów sterylnych, umożliwia placówce medycznej wykazanie wysokiej jakości świadczonych usług. Integracja przeprowadzona jest z wykorzystaniem standardu HL7.

ESKULAP  

IC PEN 

  

 

System gromadzenia i dygitalizowania danych zbieranych bezpośrednio od użytkowników, klientów lub respondentów. Umożliwia przeprowadzanie pełnego procesu zbierania danych z dowolnych formularzy, od jego stworzenia, poprzez dostarczenie go użytkownikowi, pobranie danych, aż do ich obróbki do wybranego formatu (wpis w bazie danych, rozpoczęcie procesu, analiza graficzna). Dane do systemu mogą być dostarczane na wiele różnych sposobów – w postaci formularzy wypełnianych długopisem cyfrowym, przez ankiety internetowe on-line, przy pomocy urządzeń przenośnych (tablety, smartfony). Dokumenty podpisane podpisem elektronicznym trafiają do Archiwum Systemu Eskulap jako element dokumentacji medycznej pacjenta.

Downloads

Moduł definiujący i zapewniający wymianę danych pomiędzy częścią medyczną a administracyjną NEXUS / ESKULAP oraz innych producentów oprogramowania. 

Więcej... 

Downloads

Bramka komunikacyjna

Moduł HL7 to bramka komunikacyjna służąca do wymiany informacji wg standardu HL7 CDA z zewnętrznymi systemami medycznymi. Umożliwia skuteczną wymianę danych medycznych między szpitalnym HIS ESKULAP a systemami zewnętrznymi, głównie laboratoryjnymi, mikrobiologicznymi i radiologicznymi. Aplikacja została zaprojektowana w sposób umożliwiający łatwe rozszerzanie jej funkcjonalności przez dodawanie nowych scenariuszy wymiany danych. Pozwala to na etapowe wdrażanie modułu i swobodne przejście od funkcjonalności podstawowej do bardziej zaawansowanego modelu wymiany danych.

Downloads

Wsparcie dla administratorów

Moduł ADMINISTRATOR agreguje funkcje administracyjne z wszystkich elementów systemu oraz umożliwia administratorowi na zarządzanie nimi przez parametryzację i udostępnianie użytkownikom.

Moduł POCZTA ma za zadanie wspierać komunikację z pracownikami poprzez wysyłanie i odbieranie poczty wewnętrznej przez użytkowników systemu. Równocześnie system powiadamia administratorów o nadchodzących aktualizacjach systemu. Umożliwia generowanie komunikatów automatycznych przypominających o konkretnych zdarzeniach (np. o zbliżającej się godzinie odprawy wraz ze wskazaniem miejsca spotkania, czy szkoleniach) czy alarmach.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt