Monitorowanie stanu realizacji świadczeń

Moduł ROZLICZENIA Z PŁATNIKAMI przeznaczony jest dla pracowników sekcji rozliczeń oraz sekcji organizacji i nadzoru realizacji świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej. Służy do zarządzania kontraktami z podmiotami finansującymi świadczenia, do rozliczania świadczeń, monitorowania stanu realizacji umów oraz przekazywania danych do płatników, a w szczególności do oddziałów wojewódzkich NFZ. Moduł jest integralną częścią systemu ESKULAP i służy do wymiany danych gromadzonych w systemie, w poszczególnych modułach (Ruch Chorych, Rejestracja, Poradnia, Oddział, Gabinet, Apteka, Pogotowie Ratunkowe, POZ, Pracownia Diagnostyczna) z Płatnikami. Moduł w pełni obsługuje otwarty format wymiany danych wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. (Dz.U.2008 nr 123 poz.801) wraz ze zmianami. Format ten obejmuje komunikację między świadczeniodawcą a oddziałem wojewódzkim NFZ, w postaci ustalonych komunikatów służących do przekazywania danych medycznych i rozliczeniowych. Ten obszar systemu jest systematycznie rozwijany i dostosowywany do nowych regulacji prawnych, w tym Rozporządzeń Ministra Zdrowia oraz Zarządzeń Prezesa NFZ.

Downloads

Wsparcie w prowadzeniu komercyjnych usług abonamentowych

Moduł ROZLICZENIA KOMERCYJNE umożliwia rozliczenie świadczeń z zakresu wizyt specjalistycznych, hospitalizacji oraz badań diagnostycznych dla pacjentów komercyjnych. Wspiera obsługę programów lojalnościowych (abonamentów, kart podarunkowych oraz voucherów). Ułatwia okresowe, zbiorcze generowanie rachunków z tytułu wykupionych świadczeń oraz weryfikowanie zaległych płatności. W części analitycznej usprawnia przygotowanie bilansów indywidualnego konta pacjenta oraz wspiera bieżącą i okresową analizę wydatków szpitala związanych z realizacją usług komercyjnych.

Downloads

Tworzenie kart technologicznych

Moduł KALKULACJA KOSZTÓW PROCEDUR umożliwia tworzenie kart technologicznych, opisów procedur medycznych, określających standardowy koszt wykonania procedury. Umożliwia wycenę rzeczywistych kosztów wykonanych procedur medycznych odnosząc się do szeregu zebranych i zagregowanych danych. 

Downloads

Racjonalne decyzje wywodzą się z danych

Moduł RACHUNEK KOSZTÓW LECZENIA wspiera podmioty lecznicze w zakresie ewidencji, kalkulacji, analizy kosztów oraz porównania ich z przychodami uzyskanymi od płatnika. Zapewnia automatyzację pozyskiwania danych rejestrowanych w innych modułach systemu NEXUS / ESKULAP, niezbędnych do kalkulacji kosztów. Moduł umożliwia generowanie raportów, są to między innymi:

  • zestawienia kosztów hospitalizacji pacjenta
  • raporty analityczne: 
    • zestawienie kosztów procedur medycznych wg rozpoznań i proc. rozliczeniowych
    • lista kosztów wizyt pacjentów ze statusem OC
    • zestawienie pobytów o kosztach przekraczających żądane wartości progowe dla wybranych rozpoznań
  • koszty normatywne w zadanym okresie itp.

Downloads

Wyznaczenie Jednorodnych Grup Pacjentów

Moduł GRUPER JGP to nowoczesny technologicznie produkt świadczący usługi wyznaczania Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP) dla procedur wykonanych w jednostce opieki zdrowotnej. Został zaimplementowany zgodnie z zasadami i algorytmami opublikowanymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt