Impuls EVO realizuje obsługę rozliczeń i wynagrodzeń pracowników z zastosowaniem specyficznych modeli funkcjonowania podmiotów ochrony zdrowia. Umożliwia generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o przygotowane wcześniej szablony. Automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS, deklaracje podatkowe do US oraz sprawozdania statystyczne GUS. 

 

Moduł KADRY umożliwia wprowadzenie oraz aktualizowanie informacji przypisanych do pracownika. Dostęp do danych możliwy jest za pomocą własnego menu, w które wyposażona jest kartoteka osobowa. Aplikacja umożliwia elastyczne grupowanie i tworzenie zestawień na podstawie danych zawartych w kartotekach osobowych oraz raportowanie do ZUS, GUS itp. Równolegle moduł posiada możliwość  elastycznego tworzenia kalendarza obowiązującego w całym zakładzie pracy oraz możliwość edytowania go zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

 

Moduł PŁACE wspiera tworzenie, przeglądanie, dodawanie, usuwanie oraz modyfikowanie list płac. Gromadzi dane niezbędne do poprawnego naliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Ułatwia generowanie zaświadczeń ZUS, o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz rejestruje informacje niezbędnych do przygotowania zaświadczeń  Umożliwia generowanie dokumentów sprawozdawczych do PEFRON.

Downloads

   • definiowanie struktury organizacyjnej
   • dostęp do informacji o pracownikach
   • harmonogramowanie i ewidencjonowanie czasu pracy
   • kompleksowa obsługa rozliczeń wynagrodzeń
   • generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych 
   • automatyczne generowanie dokumentów do ZUS.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt