Osoba zarządzająca podmiotem leczniczymi otrzymuje dziennie dziesiątki danych z całej organizacji. Są one nieuporządkowane, niepowiązane ze sobą i nie prezentują pełnego obrazu procesów zachodzących w szpitalu. Istnieje system, który wspiera kategoryzowanie danych, przypisywanie ich do kontekstu oraz prezentuje uzyskane wyniki w formie graficznych wykresów i statystyk.

 

Healthcare Business Intelligence (HBI) scala wszystkie źródła danych do jednego systemu zarządzania wiedzą. Umożliwia analizę bardzo dużych ilości danych pochodzących z różnych systemów działających w placówce. Prezentuje  je w postaci czytelnych raportów operacyjnych lub tematycznych pulpitów menadżerskich. Pozyskane w ten sposób informacje ułatwiają podejmowanie racjonalnych decyzji. Aplikacja jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej co umożliwia odczyt danych również na urządzeniach mobilnych. 

Downloads

Najważniejsze zalety

    • zbieranie danych ze wszystkich obszarów pracy placówki medycznej
    • analiza jednakowych informacji dla wszystkich użytkowników
    • dostęp do bieżących analiz przez przeglądarkę internetową
    • prezentacja trendów.

Healthcare Buisness Intelligence, oprócz kadry zarządzającej, wykorzystywany jest przez osoby zajmujące się analizą danych medycznych, statystycznych i finansowych. 

Downloads

System zbudowany jest w architekturze trójwarstwowej. Obszar analityczny jest zasilany danymi, których źródłem jest hurtownia danych, osadzona na motorze bazy danych SQL Server 2016. W podstawowej wersji źródłem są HIS NEXUS / ESKULAP oraz ERP Impuls, uzupełniane przez inne systemy bazodanowe oraz pliki płaskie. Niezależnie od wspomnianego wyżej rozwiązania istnieje możliwość integracji HBI z różnymi rozwiązaniami HIS, ERP dostarczanymi przez podmioty trzecie. 

Za pobranie, przygotowanie i import (ETL) warstwy danych odpowiada usługa SQL Server Integration Services (SSIS). Najistotniejszym elementem aplikacji są obszary analityczne (kostki OLAP), których zawartość powstała w wyniku analizy doświadczeń zdobytych na rynku medycznym. Umożliwiają one przegląd najważniejszych, zdefiniowanych obszarów i procesów zachodzących w szpitalu. Modele OLAP zostały przygotowane przy użyciu SQL Server Analysis Services (SSAS).

 

 

 

Downloads

ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Model analityczny umożliwiający analizę rentowności działań medycznych w odniesieniu do konkretnego pobytu szpitalnego. Umożliwia kontrolę ruchu chorych oraz śledzenie trendów i odchyleń od nich. 

 

GOSPODARKA FARMAKOLOGICZNA

Obszar dostarczający informacji o ilości i średnim koszcie zużytych leków z podziałem na jednostki, lekarzy i procedury medyczne. Umożliwia kontrolę stanów magazynowych oraz wartość obrotów. 

 

DIAGNOSTYKA

Obszar umożliwiający kontrolę kosztochłonnych badań zleconych przez lekarzy i partnerów zewnętrznych. Analizie podlegają zlecenia badań diagnostycznych obrazowych i laboratoryjnych. 

 

ROZRACHUNKI  KONTRAKTY

Model prezentujący informacje o przychodach w podziale na miejsce powstawania kosztów oraz w odniesieniu do kont księgowych. Analizie podlegają obroty i salda w podziale na okresy przeterminowania i kontrahentów.

 

KADRY PŁACE

Raporty z tego obszaru dostarczają informacji o zatrudnieniu, absencjach i wynagrodzeniach. Badane wskaźniki wspierają badanie efektywności pracy personelu.

 

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

.  

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Kontakt